ประกาศรับเช็ค ณ 13 กันยายน 2560

 

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  25 – 29 กันยายน 2560

 

 

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
46948501 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-07-3663
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-07-3631
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-07-3699
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-07-3706
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-07-3703
46948502 นายอุกฤษฎ์  วุฒิกรสัมมนากิจ 4/41
46948503 หจก. สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ 2560/08007
46948504 บจก. ดูซัพพลาย
46948506 หจก. กลาสแอนด์อลูมิเนียมดีไซน์ 111/60
46948507 บจก. เค เอส อินเตอร์เทรด แอนด์ เซอร์วิส INV003/08/2560
46948508 บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1700094442
บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น 1700093324
46948509 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 74/6689
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6509
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6523
46948510 ส.เซ็นเตอร์ 3/1
ส.เซ็นเตอร์ 443/22121
46948511 บจก. วิสดอม อินเวนเตอร์ BL60-00028
46948512 บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6007-029
46948513 บจก. รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด DO-000600408
46948514 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
46948515 ร้านเอสบีการาจ 2008 60300
46948516 บจก. ริโก้ (ปท) 5835924
46948517 ติวานนท์ยางยนต์ TIV-0000005633
46948518 บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า TW258/2017
46948519 บจก. ริโซ่ (ปท) 60070852
46948520 บจก. เดอะ โนเบิล INT-6008115
46948521 บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 60/0559
46948522 บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00022/60
45757861 บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-001
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-002
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-003
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-004
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-005
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-006
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-007
บจก. พี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย IN60-08-008
45757862 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6380
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 71/6447,74/6448
45757863 บจก. เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น Inv2017/08034
45757864 หจก. ไอ.ที.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส IV60160546
45757865 บจก. บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ 29709