ประกาศรับเช็ค ณ 8 กันยายน 2560

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  25 – 29 กันยายน 2560

เลขที่เช็ค บริษัท ใบแจ้งหนี้
45757849 บจก. ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ง INV2560/0-008
บจก. ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ง INV2560/0-009
บจก. ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ง INV2560/0-010
45757850 บจก. ซิงหัว อินเตอร์เทรด INV-2017/005
บจก. ซิงหัว อินเตอร์เทรด INV-2017/006
45757851 บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0107
45757852 หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-07-03640
45757853 บจก. ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ IV60070218
45757854 ร้านสุภชัย IV600882
45757855 บจก. แมทคอม เซลส์ IV6007025
45757856 บจก. สยาม เอ็มพี เทคโนโลยี IV000862
45757857 บจก. เทคโนโลยีไทย T65
45757858 บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/239
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/248
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/249
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/242
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/241
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/238
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/240
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/243
45757859 บจก. บีซีซี เซฟ เทค 606/7
บจก. บีซีซี เซฟ เทค 605/7
45757860 บจก. คลิปแอค กรุ๊ป QT170301
บจก. คลิปแอค กรุ๊ป QT170302
45757845 บจก. เจนบรรเจิด OB17025579
45757846 บจก. ที.เอ็ม อินดัสตรี RS6008018
45757847 บมจ. ลีซ อิท IV6008/008
45757848 บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6531
46948466 บจก. ซีเอชซี ไทยอินเตอร์เทรด D256007-005
46948467 พ.อ.อ.สนธยา เฟื่องฟูลอย
พ.อ.อ.สนธยา เฟื่องฟูลอย
46948468 ร้านเกษตรวิทยา 05/0201
ร้านเกษตรวิทยา 05/0202