ประกาศรับเช็ค ณ 21 สิงหาคม 2560

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  28 – 31 สิงหาคม 2560

 

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. เวิลธ์ อนิสทรูเมนท์ Wel-600008
นายศักดิ์ชัย กลั่นเขียว
หจก. แอทซัคเซส IV60-007-07
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6598
บมจ. เอส พี วี ไอ IV17070004
บจก. ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ IV60070136
บจก. เอ็น เอส บี ออฟฟิศ IV6007-0070
ร้านสุภชัย
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น Inv2017/07020
หจก. เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส IV6007035
บจก. สยาม-อินเตอร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง IV201707-018
หจก. ทิพ.คอมเมอร์เชียล 3242/33