ประกาศรับเช็ค ณ 17 สิงหาคม 2560

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่  28 – 31 สิงหาคม 2560

บริษัท ใบแจ้งหนี้
ร้านมงคล 059/2910
บจก. หัสดิน ช็อป
ร้านเอสบีการาจ 2008 60200
ร้านเอสบีการาจ 2008 60202
บจก. ไอ ดี เฮ้าส์ พร็อพเพอร์ตี้ BL60072315
ร้านธัญญาพานิช 06/0255
ร้านธัญญาพานิช 06/0254
บจก. รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี.อินเตอร์การ์ด
หจก. พรี-วัน RT60-07001
บจก. ไอเดียบีซไทย VAT2017070001
บจก. สบายคอมแอนด์เน็ตเวิร์ค SN60143
บจก. บีซีซี เซฟ เทค 604
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710051468
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710046810
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710050906
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710050574
บจก. ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ปท) 710046778
พ.อ.อ.สนธยา เฟื่องฟูลอย
บจก. ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2153
บจก. ซีโน พับลิชชิ่ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง 2164
บจก. แสงชัย พรีซิชั่น SS6007084
บจก. ยูไนเต็ด ออฟฟิศ ซัพพลายส์ 60/0467
บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00020/60
บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00017/60
บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00016/60
บมจ. ซีโอแอล SI1707082795
ลัคกี้ พรีเมี่ยม
ติวานนท์ยางยนต์ TIV-0000005589
บจก. เพิ่มมิตรกรุ๊ป IV17-1866
บจก. ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ IV60-00312
หจก. เอ็นเอสที SI1/6007110
หจก. เอ็นเอสที SI1/6007031
นายชัยเชษฐ์  ลิมปสุรัติ
หจก. แอทซัคเซส IV60-005-08
หจก. แอทซัคเซส IV60-007-001
บจก. ริโก้ (ปท) 5799857
บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 60350
บจก. บี แคร์ เซอร์วิส 60339
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น IV0030108
บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IN170710058
บจก. โตโยต้า (พารา) รถเช่า IN170720001