ประกาศรับเช็ค ณ 11 สิงหาคม 2560

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 16 สิงหาคม 2560 และ 28 – 31 สิงหาคม 2560

 

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6006-030
บจก. ธีภพ กรุ๊ป IN6007-030
ร้านภัทรภัณฑ์ BL60071711
ร้านภัทรภัณฑ์ BL60071710
หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 006/60
หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 005/60
หจก. ธนะเพชร เอนจิเนียริ่ง 008/60
บจก. แอ็ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 59901
บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) c170318004
บจก. เร็นโทคิล อินนิเชียล (ปท) c170318005
บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1708015
บจก. พีพีเอ็น 51 IVC1707015
บจก. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 65018041
บจก. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 65018042
บจก. คลีนเวฟ IV256006112
บจก. คลีนเวฟ IV256007112
บจก. เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส 68987
บจก. เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส 68530
บจก. พี ซี ไอ (1992) IV60002430
บจก. พี ซี ไอ (1992) IV60002078
บจก. พี ซี ไอ (1992) IV60002079
บจก. ลัคกี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (ปท) 07/0321