ประกาศรับเช็ค ณ 8 สิงหาคม 2560

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2560
บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. ไทยวิกตอรี่ 17/0273
บจก. เอ็นเนอร์ยี่ เซฟวิ่ง โซลูชั่น Inv2017/06064
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 5/201
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 4/196
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 4/177
บจก. เอ็กซ์ตร้า โปรดักส์ แอนด์ ดีไซน์ 4/197
บจก. วิลลิ่งเซิร์ฟ IVWS-0092
บจก. ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ IV60-0558
บมจ. เอส พี วี ไอ IV17060181
บจก. บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ 29616
หจก. ยัวร์สมาย มาร์เก็ตติ้ง YSM-07-3618
บจก. เอ็นแทมป์ IV6006/016
บมจ. ซีโอแอล SI1706096590