ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นิสิตที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2559 ติดต่อทีห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ เพื่อลงชื่อรับทุน สำหรับเบิกทุนให้นิสิต  ทั้งนี้ให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นที่

โครงการฯ  ด้วยดังนี้

1.สำเนาบัตรนิสิต

2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต  (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)

เอกสารทั้ง 2 อย่างนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมใส่เบอร์โทรศัพท์  E-mail ของนิสิตและสาขาวิชาที่นิสิตสังกัด (ตัวบรรจง) ให้เรียบร้อย 

ส่งที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หมายเหตุ  – ถ้าเป็นบัญชีธนาคารทหารไทยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน (ธนาคารอื่นรายการละ 9 บาท)

– นิสิตท่านใดรายชื่อตกหล่น กรุณาแจ้งที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ  โดยด่วน

 

โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ

8 ส.ค. 2560

 

good-scholarship-2560