โครงการปฏิบัติธรรม ปี 60 : การพัฒนาจิตตามแนวสติปัฎฐาน 4

วันที่จัดกิจกรรม : วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
สถานที่ : ณ วัดบรมสถล จ.กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ :
อาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า บุคลากรเกษียญอายุ และผู้สนใจ
หมายเหตุ : อาจารย์ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเข้าร่วมโดยไม่ถือเป็นวันลา

จำนวนรับ : 60 ท่าน

การแต่งกาย : เสื้อผ้าสีขาว

กำหนดการ :

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
เวลา กิจกรรม
07.30 น. รถตู้ ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
(ขึ้นรถบริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
ผู้ประสานงาน :
อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ 081-8041277 ,
น.ส.จันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธิ์ 085-8260607
09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน / เข้าที่พัก
10.00 – 11.00 น. รับศีล 8 / ให้โอวาท
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร / พัก
13.00 – 15.00 น. ขึ้นกรรมฐาน / สาธิตวิธีการปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐาน 4
15.00 – 17.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ
17.00 – 18.30 น. ดื่มน้ำปานะ / พัก
18.30 – 20.00 น. ทำวัตรเย็น / เดินจงกรม นั่งสมาธิ
20.00 – 21.30 น. บรรยายธรรม
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
เวลา กิจกรรม
04.30 – 06.30 น. ทำวัตรเช้า / เดินจงกรม นั่งสมาธิ
06.30 – 08.00 น. รับประทานอาหาร / พัก
08.00 – 11.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร / พัก
13.00 – 17.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ บรรยายธรรม
17.00 – 18.30 น. ดื่มน้ำปานะ / พัก
18.30 – 20.00 น. ทำวัตรเย็น / เดินจงกรม นั่งสมาธิ
20.00 – 21.30 น. บรรยายธรรม
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560
เวลา กิจกรรม
04.30 – 06.30 น. ทำวัตรเช้า / เดินจงกรม นั่งสมาธิ
06.30 – 08.00 น. รับประทานอาหาร / พัก
08.00 – 11.00 น. เดินจงกรม นั่งสมาธิ
11.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร / พัก
13.00 – 15.00 น. บรรยายธรรม / ลากรรมฐาน / รับศีล 5
15.00 – 16.30 น. เดินทางกลับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. โดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

—————————————————-