ประกาศรับเช็ค ณ 11 กรกฎาคม 2560

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560

 

 

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. บุ๊คโดส IV-17-0043
บจก. โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ IV6005071
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6549
บจก. โฮมเซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ IV6005072
บจก. บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ 29553
บจก. บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ 29585
บจก. โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค IV60-3105
บจก. กรีน ซายน์ เทค INV6006002
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น IV0029783
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น IV0029887
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น IV0029886
บจก. เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น IV0029825
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6508
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 72/6490
บจก. แมทคอม เซลส์ IV6006007