อาจารย์คณะได้รับรางวัล “ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. ก้องกิติ  พูสวัสดิ์ ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ “Honorary Professor of Maria Curie-Sklodowska University” ตามหนังสือเชิญจาก Prof. Zbigniew Pastuszak, Dean of the Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University ณ เมือง Lublin สาธารณรัฐโปแลนด์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิติ  พูสวัสดิ์ เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการร่วมมือ Faculty of Economics, Maria Curie-Sklodowska University และเป็นผู้มีจำนวนงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการเผยแพร่ในวารสาร “ToKnowPress” เป็นจำนวนมาก