ประกาศรับเช็ค ณ 13 มีนาคม 2560

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี))
4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ)
5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ

เวลาทำการ 9.00 – 11.30 และ 13.30 – 15.00 น.

อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น2 สำนักงานเลขานุการคณะฯ เบอร์ติดต่อ 02-797-0934

ปิดทำการ จ่ายเช็ค วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2560

บริษัท ใบแจ้งหนี้
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 72/6410
บจก. เอซอฟท์วัน IV6002015
บจก. วัน คอนซัลติ้ง IV2017/0070
หจก. เก้าวารี 6002001
บจก.บริลเลี่ยน อิเล็คทรอนิคส์ 29326
นายสง่า จงกลสิริกุลพร
หจก. เอ็นเอสที AI1/6001205
บจก. สเปนโก 2093
บจก. อินเตอร์เน็ต เบส บิซิเนส กรุ๊ป A0101/02/17
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 72/6487
บจก. เอฟ-โฟ เอลลีเมนส์ ซัพพลายส์ 73/6520
บจก. ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) IV1702446
บจก. พรพิพัฒน์ เอ็นจิเนียิริ่ง INV-10296/2016
ติวานนท์ยางยนต์ TIV-0000005303
ติวานนท์ยางยนต์ TIV-0000005304
บจก. เทค พรอสเพอริตี้ เซอร์วิส 00007/60