บัณฑิตวิทยาลัย มก. ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัย Yamaguchi ปีการศึกษา 2561

Download

Read more

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สำนักงานเลขานุการ

วิธีการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารชูชาติกำภูชั้น 2 พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วน หรือ 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามลิงค์ ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ /ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ 3. ส่งเอกสารหลักฐานมายัง Email : jeeranan.n@ku.th เพื่อตรวจสอบ 4. ดำเนินการโอนเงินตาม ใบ PAY

Read more

สำนักทะเบียน มก. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ จำนวน 2 อัตรา

Download

Read more

สำนักการกีฬา มก. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

Download

Read more

สำนักหอสมุด มก. ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการและเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม R เบื้องต้นสำหรับนักวิจัย

Download

Read more