ประชาสัมพันธ์ งานสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพบิดา นางภิรมย์ ปาลกะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th Bilateral Conference Kasetsart University and National Pingtung University of Science and Technology

Download

Read more

กองคลัง มก. ขอนำส่งแบบฟอร์มการเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ปรับปรุงปี 2562 และยกเลิกการใช้แบบฟอร์มเดิม

Download

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

Download

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Read more