สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก สอ.มก. สั่งจองและแจ้งขนาดเสื้อได้ที่หน้าเว็บไซด์สหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

Download

Read more

ฝ่ายวิชาบูรณาการฯ สำนักทะเบียน มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ชุดวิชา: การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome-PLO)

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายทุนศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส “Studies in France and Scholarships” และ “Fellowship and Mobility Programs” ประจำปี 2561

Download

Read more

สถาบันวิจัย มก. ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอทุน สกว.”

Download

Read more

12 กันยายน 2561

เอกสารที่ต้องเตรียมรับเช็ค 1. ใบเสร็จรับเงิน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ สำเนาเอกสารจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) 4. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) (ประทับตราบริษัทมาด้วย(ถ้ามี)) (ในกรณีมอบอำนาจ) 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

Read more