ประกาศนิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) รับเงินค่าประกันสิทธิ์คืน

ขอให้นิสิตภาคพิเศษ (โควตาช้างเผือก ปี 2560) ที่เข้าศึกษาใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560  ติดต่อที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 1 (ตึกวิศวกรรมเคมี) เพื่อขอรับเงินค่าประกันสิทธิ์คืนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560  เป็นต้นไป

Read more

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกนิสิตดีเด่นด้านการแต่งกายและความประพฤติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

นิสิตทั้ง 5 คน จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าหน่วยกิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

Read more