นิสิต ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลชนะเลิศ Go Further Innovation Scholarship 2018

นางสาวดลชนก ดรุณวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ชิงทุนการศึกษา Go Further Innovation Scholarship 2018 ระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน จากผลงานสีเรืองแสงเพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้นและยั่งยืน จัดโดยบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย

Read more

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

Download

Read more

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 12.45-16.00 น.

Download

Read more

คณะบริหารธุรกิจ มก. ประชาสัมพันธ์โครงการ “ต้นกล้านนทรีจิตอาสา บริจาคโลหิต” จัดขึ้น ณ บริเวณห้องฟ้าใส อาคาร 3 คณะบริหารธุรกิจ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.

Download

Read more

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 20 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

Download

Read more