กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 8.30 น.    – นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดใต้อาคาร 17 สถานที่ : อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Read more

โครงการอบรมเรื่อง ความรู้และหลักการปฏิบัติในการดำเนินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. และ รับเงิน นำส่งเงิน และเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 08:30-09:00 น. ลงทะเบียน 09:00-09:10 น. กล่าวรายงานโดย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวเปิดอบรม โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 09.10-10.30 น. บรรยาย หัวข้อ การรับเงิน นำส่งเงิน และเบิกเงินโครงการพัฒนาวิชาการ มก. โดย

Read more

ส่งโครงการพัฒนาวิชาการเข้าประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญหัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการที่โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ (ยื่นปิดโครงการและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2557-30 มิ.ย. 2559) ส่งโครงการพัฒนาวิชาการเข้าประกวดโครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 3 ประเภท –         ประเภทโครงการ ที่มีวงเงินว่าจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท –        

Read more

ประกาศคณะ เรื่องการรับสมัครเข้าเรียนโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิศวฯ ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2560

Read more