ประกาศทุนการศึกษานิสิตภาคพิเศษ (ทุนช้างเผือก) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนช้างเผือก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561  ที่ยังไม่ได้มาติดต่อลงชื่อรับทุนที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ขอให้นิสิตมาติดต่อเพื่อลงชื่อรับทุน (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ได้ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ทั้งนี้ขอให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นด้วย ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น  ขอให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

Read more

ประกาศทุนเรียนดี นิสิตภาคพิเศษ (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

นิสิตภาคพิเศษที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00) ประจำปีการศึกษา 2560  ที่ยังไม่ได้มาติดต่อลงชื่อรับทุนที่โครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ขอให้นิสิตมาติดต่อเพื่อลงชื่อรับทุน (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ได้ที่ห้องโครงการฯ วศ.ภาคพิเศษ ทั้งนี้ขอให้นิสิตเตรียมเอกสารมายื่นด้วย ดังนี้ 1.สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต 2.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่มีชื่อนิสิต (ประเภทบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น) เอกสารทั้ง 2 ข้อข้างต้น 

Read more