กองคลัง มก. ประชาสัมพันธ์หนังสือจาก สนง.การอุดมศึกษา เรื่อง การกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัด

Download

Read more

กองคลัง มก. ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Download

Read more

กองวิเทศสัมพันธ์ มก. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ประจำปี 2562

Download

Read more

สนง.บริการวิชาการ มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาเรื่อง เจาะลึกแนวทางการรับรองไม้ยืนต้น 58 ชนิด หลักประกันทางธุรกิจประเภทใหม่

Download

Read more

คณะเกษตร มก. ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเกษตรสืบสานศิลปวัฒนธรรม “วิถีไทย วิถีเกษตร : ชิม ช้อป แชร์ แลคณะเกษตร” ปี พ.ศ. 2561

Download

Read more