กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions)  ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 8.30 น.    – นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดใต้อาคาร 17 สถานที่ : อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

Read more

ตารางสอบไล่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

อาจารย์และบุคลากร สามารถเรียกดู ตารางสอบ/คำสั่งกรรมการคุมสอบได้ที่ http://www.eng.ku.ac.th/engexam นิสิต สามารถเรียกดู ตารางสอบ/ตารางห้องสอบได้ที่ http://www.eng.ku.ac.th/studentexam

Read more